Sawan Ashram Delhi Shakti Nager Juli/August 1974

Juli/August 1974, Guestroom Master's House, Sawan Ashram Delhi 7, Shakti Nagar, Ruhani Satsang Centre