1974


Sant Kirpal Singh Sawan Ashram

Sawan Ashram

 

Juli/August 1974

 

Guestroom Master's House, Sawan Ashram Delhi 7, Shakti Nagar, Ruhani Satsang Centre

 

hier klicken